Consell Escolar

El Consell Escolar

Què és: El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar (mestres, pas, alumnes i pares) en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, en concret els que s’esmenten en aquest document (funcions del consell escolar)

Qui el forma: Cada centre determina la composició del consell escolar d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent. La composició del consell escolar ha de quedar recollida a les normes d’organització i funcionament del centre. En el cas dels centres públics la composició queda explicitada en aquest document.

Per més informació, podeu consultar els següents enllaços:

A l’Escola Paco Candel, els representats dels pares o tutors d’alumnes escollits  són:

Representant de l’AFA:
– Cristina Balaguer (Marc P5 i Jan P3 )

Representants de les famílies:
– Olga (Lluc P5 i Gala P3 )
– Sònia (Maria P5)
– Eli Antúnez (Sara P5 i David P5 )

Nota: les persones interessades en consultar els documents relacionats amb el Consell Escolar, han de dirigir-se a la secretaria/direcció de l’escola.