Com funcionem?

L’òrgan bàsic de funcionament de l’associació (estatuts) és l’Assemblea, on es discuteixen i es decideixen per majoria els assumptes propis de l’associació, i formen part tots els membres.

També hi ha una Junta Directiva encarregada del dia a dia (o mes a mes) de l’associació, es elegida per l’assemblea general i es composa de President/a, Secretari/a, Tresorer/a i pels vocals, que s’encarreguen del seguiment de les diferents activitats que organitzem.

I en comissions per la organització de les diferents activitats.